Menu

حرف پ

حرف-پ

 

پ

پا بِه بَخت

[pa-be-bæxt]

 

[پ ۱: ۴۲۴]

دم بخت، فردی که موقع ازدواجش رسیده است [م.ت].

 

پا پَسْ کَشیدَن

[pa-pæs-kESidæN ]

 

[پ ۲: ۲۴۵]

از زیر بار مسئولیتی شانه خالی کردن، عقب نشینی کردن [م.ت].

 

پا تو اُوْ زَدَن

[pa-tu-ow-zEdæN]

 

[پ ۱: ۴۳۶]

کنایه از تک پرانی زنان [یزدی: ۵۶]/ کنایه از زنانی است که عفیف نیستند و گاه‌گاه زنا می دهند [گویش: ۳۶]/ زن منحرفی که گاه‌گاه دست از پا خطا می‌کند [پ ۱: ۴۴۸]/ گهگاه فساد کردن [م.ت].

پا تُن کِردَن

[pa-toN-kerdæN]

 

[پ ۱: ۴۱۶]

سریع راه پیمودن، بر سرعت پاها افزودن (پا تند کردن) [م.ت].

 

پا تو اُو زَن

[pa-tu-ow-zæN]

 

[پ ۱: ۴۳۴]

(ر.ک به پا تو اُو زدن).

 

پاتُوَه

[patowE:]

 

 

[پ ۱: ۲۱۷]

پاتابه، پاپیچ [پ ۱: ۴۴۸]/ مچ پیچ [یزدی: ۵۶]/ باندهای کش دار برای پاپیچ که هم در پزشکی مورد استعمال قرار می گیرد و هم سربازها از آن استفاده می کنند [گویش: ۳۸]/ پاتابه: پاپیچ چیزی که پیاده‌روان به پا پیچند، پالیک، بادیج [دهخدا ۴: ۴۶۲۸].

 

پا تُوَه وا شُدَن

[patowwEva-SodæN]

 

[پ ۱: ۴۱۷]

پاتابه باز کردن در جایی، رحل اقامت افکندن در آنجا، القاء عصا، القاء جران [دهخدا ۴: ۴۶۲۸].

 

پاچال

[patSal]

 

[پ ۳: ۲۱۷]

پیشخوان دستگاه کسب [یزدی: ۵۷]/ محلی پشت ترازو که فروشنده در آنجا به مشتری چیز می فروشد [گویش: ۳۸].

 

پاچه لِنگ

[patSE-leŋg]

 

[پ ۱: ۴۲۲]

(لنگ و پاچه) پاها، وابسته به پاها [م.ت].

 

پاد

[pa:d]

 

[پ ۳: ۲۱۷]

پایت، پای تو [م.ت].

 

پا شَخْ کِردَن

[pa-Sæx-kerdæN]

 

[پ ۱: ۴۱۷]

بر سرعت پاها افزودن [یزدی: ۵۹]/ سریع رفتن، تند رفتن [گویش: ۳۹]/ سریعتر راه پیمودن [م.ت].

 

پارْچَه پورْچَه

[pa:rtSE-purtSE]

 

[پ ۲: ۲۳۷]

پارچه و متعلقات به آن، منسوجات [م.ت].

پاکی

[paki]

 

[پ ۱: ۴۱۸]

آلت کارد مانند از ابزار قالی بافی [پ ۱: ۴۴۸]/ داس [یزدی: ۵۹]/ وسیله ای است شبیه به کارد که در قالی بافی برای بریدن اضافات پشم در هر گره به کار می رود [گویش: ۴۰]/ استرۀ سر تراشی، تیغ [دهخدا ۴: ۴۶۷۴].

 

پایون

[pajuN]

 

[پ ۴: ۱۲۴]

پایان [م.ت].

 

پِت پِت

[pet-pet]

 

[پ ۱: ۴۳۲]

صحبت آهسته، پچ پچ [پ ۱: ۴۴۸]/ پِتپِتُک: پِت پِت کردن و زیر گوشی حرف زدن [یزدی: ۶۰].

 

پَت و پَهن

[pE:t-o-pæ:N]

 

[پ ۱: ۴۳۶]

چاق، گوشتی، (از اتباع) پهن [دهخدا ۴: ۴۷۲۱].

 

پَتْیارَه

[pætjarE]

 

[پ ۱: ۴۳۶]

در پهلوی پَتیارَک به معنی مخالفت و بَغضاء و ستیز و خصوصاً مخلوقات اهریمنی که برای تباه کردن آفریدگار اهورامزدا پدید آمده‌اند و اصل اوستایی آن پئی‌تیاره است. مخالفت، ضدّیت، عداوت، عِفاد دشمنی، خلاف فتنه شود و آشوب و غوغا. آفت، بلا، عیب، مصیبت، چیزی که دشمن دارند [دهخدا ۴: ۴۷۲۱]/ زشت، بدچهره [م.ت].

 

پَچَخ

[pEtSæx]

 

[پ ۳: ۲۲۳]

له شده، پهن [یزدی: ۶۱]/ له شدن روی زمین، له شدن زیر پا، در مورد موجودات زنده و نیز در مورد موادی که حاوی مقداری آب باشند، مانند میوه‌جات می گویند (شاید از واژۀ پخش باشد) [گویش: ۴۲]/ متلاشی بر اثر فشار و ضربه [م.ت].

 

پَچُل

[pEtSol]

 

[پ ۱: ۴۱۴]

آلوده و کثیف که بیشتر در مورد اشیاء و لوازم و پوست و موی انسان و حیوان می گویند [گویش: ۴۲]/ پَچَل: آنکه پیوسته، تن و لباس مِلوّث دارد، شلخته، قبیح، هجین، خبیث، زشت، چرک، (پَجول، پَچول) [دهخدا ۴: ۴۷۲۳].

پَچُلی

[pEtSoli ]

 

[پ ۳: ۲۱۷]

کثافت، نجاست [گویش: ۴۲]/ ناپاکی [م.ت].

 

پَچُل پا

[pEtSol pa]

 

[پ ۴: نسخه مجازی]

آدم کثیف [م.ت].

 

پَخَل

[pExæl]

 

[پ ۱: ۴۱۹]

سیفال گندم [یزدی: ۶۲]/ جنس بد، به درد نخور، بُنجل [گویش: ۴۲].

 

پَخْمَه

 [pæxmE]

 

[پ ۱: ۴۳۹]

ساده، غَبیّ، پَپَه، چُلمَن [دهخدا ۴: ۴۷۲۷]/ کند، بطیء، بی تحرّک [پ ۱: ۴۴۸].

 

پَرْ دادَن

[pær-dadæN]

 

[پ ۱: ۴۱۵]

میدان دادن، امکان پیشرفت به کسی دادن [گویش: ۴۳]/ زیر پر و بال را گرفتن [پ ۱: ۴۴۸]/ تشجیع کردن، جرأت دادن [دهخدا: ۴۷۷۱]/ فرصت دادن، مسئولیت دادن [م.ت].

 

پِرِشُو

[pereSow]

 

[پ ۱: ۴۴۲]

پریشب، دو شب پیش [م.ت].

 

پِرِشُوّا

[pereSowwa]

 

[پ ۱: ۴۴۲]

پریشب ها، چند شب پیش [م.ت].

پَرَگاه

[pErEga]

 

[پ ۳: ۲۲۱]

پَرِه‌گا: پهلو، طرفین شکم [گویش: ۴۵].

 

پُرْگَف

[por-gæf]

 

[پ ۴: نسخه مجازی]

حرّاف، پرحرف [م.ت].

پَر و پُت

[pEr-o-pot]

 

[پ ۴: ۱۲۵]

برگۀ درختان و متعلّقات به آن [م.ت].

 

پَرونْدَن

[pEruNdæN]

 

[پ ۲: ۲۲۲]

پراندن، فراری دادن [م.ت].

 

پِرَهن

[pe:ræN]

 

[پ ۴: نسخه مجازی]

پیراهن [م.ت].

 

پَسّا

[pæssa]

 

[پ ۱: ۴۱۲]

ترتیب، مرتّب، روش، اسلوب، ردیف، نوبت، شیب قنات، بعد، دنباله [یزدی: ۶۶]/ نوبت پشت سر هم، دنبالۀ موضوعی [گویش: ۴۵].

 

پَسّائی داشْتَن

[pæssaji-daStæN]

 

[پ ۱: ۲۱۵]

پس انداز داشتن [یزدی: ۶۷/ پ ۱: ۴۴۸]/ پسّا داشتن: کار و بار خوب بودن، وضع مالی خوب داشتن، بنا داشتن، جزو برنامه بودن [گویش: ۴۵].

 

پَس اُفْتیدَن

[pEs-oftidæN]

 

[پ ۱: ۴۱۷]

بی هوش شدن، از حال رفتن [گویش: ۴۶]/ به عقب افتادن [م.ت].

 

پَس اومَدَن

[pE:s-umEdæN]

 

[پ ۱: ۴۱۴]

باز گشتن [م.ت].

 

پَسّا شُدَن

[pæssa-SodæN]

 

[پ ۲: ۲۴۲]

نوبت به کسی رسیدن.

 

پَسّا کِردَن

[pæssa-kerdæN]

 

[پ ۱: ۴۱۲]

مرتّب کردن، منظّم کردن، ردیف کردن [گویش: ۴۶]/ تهیّه کردن، تدارک دیدن [م.ت].

 

پَسّای اَلْدَنْگی و سور شُدَن

[pæssaj-e-ældæŋgij-o-sur-SodæN]

 

[پ ۱: ۴۱۲]

فراهم کردن لوازم و بساط خوش‌گذرانی، نوبت رسیدن به خوش‌گذرانی [م.ت].

 

پُسَر

[posær]

 

[پ ۲: ۲۳۹]

پسر [یزدی: ۶۶/ گویش: ۴۶].

 

پَس کِردَن

[pæs-kerdæN]

 

[پ ۲: ۲۳۵]

عقب زدن، کنار زدن، دور کردن [م.ت].

پَسَکی

[pEsEki]

 

[پ ۱: ۴۱۴]

معکوس، برعکس [پ ۱: ۴۴۹]/ وارونه [یزدی: ۶۷].

 

پَسَل

[pEsæl]

 

[پ ۱: ۴۱۳]

مترادف پشت، کنایه از گوشه و کنار [پ ۱: ۴۴۹].

 

پَسو

[pEsow]

 

[پ ۱: ۴۴۲]

مایع کم مزّه و رقیق [یزدی، ۶۸]/ (پس + آب) [م.ت].

 

پَسْ وارون

[pæs-varuN]

 

[پ ۱: ۴۱۲]

پشت و رو [گویش: ۴۷]/ وارون [پ ۱: ۴۴].

 

پَسْ و پیش

[pEs-o-piS]

 

[پ ۱: ۴۱۱]

کنایه از ناحیۀ عورت جلو و عقب [پ ۱: ۴۴۸].

 

پَسوغَن

[pEsuFæN]

 

[پ ۱: ۴۱۱]

پَس غن: پس افکنده، ذخیره، پس انداز [یزدی: ۶۷]/ پس اوگند: پس افکنده، ذخیره، پس انداز [دهخدا ۴: ۴۸۸۴]/ پس‌اَفکَند  پس‌اُوگَند  پس‌اوغَن  پس‌ِغن [م.ت].

 

پَش

[pæ:S]

 

[پ ۳: ۲۱۳]

پشم [م.ت].

 

پُش

[po:S]

 

[پ ۲: ۲۳۵]

پُشت [م.ت].

 

پُشتِ بون

[poSt-e-buN]

 

[پ ۱: ۴۱۲]

پشت بام، بام خانه [م.ت].

 

پُشتُ و پَسَل

[poSt-o-pEsæl]

 

[پ ۱: ۴۱۱]

بیغوله، خرابه، خفیه‌گاه [یزدی: ۶۹]/ پسله: دور از دید، گوشه کنار مخفی‌گاه، هر دو (یک گوشه دور از چشم) [گویش: ۴۷]/ دور از چشم و دید اطرافیان [پ ۱: ۴۴۹].

 

پُشْت و رو شُدَن

[poSt-o-ru SodæN]

 

[پ ۱: ۴۲۹]

زیر و رو شدن، غلط زدن [م.ت].

 

پَشْ کَن

[pæSkæN]

 

[پ ۱: ۴۲۵]

کنایه در مورد آدم کلّاش، کسی که سعی می کند با کلاه گذاشتن سر طرف مقابل و یا اصرار و ابرام و یا به هر وسیلۀ دیگر چیزی از دیگران بگیرد [گویش: ۴۸]/ حقّه باز [م.ت].

 

پَشْم و پُت

[pæSm-o-pot]

 

[پ ۳: ۲۱۳]

پشم و کرک روی پوست حیوانات [گویش: ۴۸]/ کنایه از موی صورت و یا بدن [م.ت].

 

پُف

[pof]

 

[پ ۲: ۲۴۲]

بادی بود که از دهان به در آرند برای کُشتن چراغ یا تیز کردن آتش یا سرد کردن چیزی گرم، پُفو، فوت، دَم [دهخدا ۴: ۴۹۳۸].

پَفْتال

[paftal]

 

[پ ۳: ۲۱۰]

از کار افتاده، بیشتر به صورت «پیر و پفتال» به کار می رود [یزدی: ۷۰]/ پیر، به صورت تحقیر در مورد افراد مسن گفته می شود، پیر و پفتال (هَفهَفو) [گویش: ۴۸].

 

پُف کِردَن

[pof-kerdæN]

 

[پ ۲: ۲۴۲]

(ر.ک به پُف).

 

پُفیوز

[pofjuz]

 

[پ ۴: ۱۲۷]

در تداول عوام، سست و ضعیف و بی کار، پَه پِه، پَخمِه، چُلمَن [دهخدا ۴: ۴۹۳۹].

پَک

[pæk]

 

[پ ۲: ۲۳۹]

فک [م.ت].

 

پَک و پوز

[pE:k-o-puz]

 

[پ ۲: ۲۳۹]

صورت و جلو دهان، برای تحقیر شخص مورد خطاب [گویش: ۴۹]/ فک و پوزه [م.ت].

 

پِلاس

[pelas]

 

[پ ۱: ۴۲۲]

فرش ضخیم، مانند گلیم از نخ پنبه‌ای که در خانۀ فقرا از آن استفاده می شود [گویش: ۴۹]/ پشمینۀ سِطبر که درویشان پوشند و نیز به معنی قسمی پشمینۀ گستردنی باشد، شبیه به جاجیم، چیزی است مثل کرباس که از ریسمان پوست درخت سن بافند و به هندی، تات گویند [دهخدا ۴: ۴۹۵۱].

 

پِلاسْ کِرْدَن

[pelas-kerdæN]

 

[پ ۱: ۴۳۴]

جای دادن، ساکن کردن، سکنی دادن [م.ت].

 

پِلْتَه

[peltE:]

 

[پ ۳: ۲۰۹]

فتیله چراغ های نفتی [گویش: ۴۹]/ پلیته: پنبه و لتۀ تاب داده را گویند که معرّب آن فتیله است، خواه فتیلۀ چراغ باشد یا فتیلۀ داغ [دهخدا ۴: ۴۹۸۱].

 

پَلَشْت

[pElæSt]

 

[پ ۳: ۲۱۴]

آلوده، ناپاک، پلید، چرکین مُردار و نکبتی [دهخدا ۴: ۴۹۶۰].

 

پَن

[pæ:N]

 

[پ ۱: ۴۱۲]

پَهن [م.ت].

 

پَنْبَه زیر اِیْذاشْتَن

[pæmbE-zir-ejzaS]

 

[پ ۱: ۴۱۶]

اصطلاحی تحقیر آمیز به معنای پنبه زیر گذاشتن و کنایه از مقاربت کردن است [پ ۱: ۴۴۹].

 

پِنْتیه

[pentijE]

 

[پ ۴: ۱۲۴]

پِنتی: آن که از کثیفی و پلیدی احتزار نکند، سخت شوخ و با جامه و بر و روی آلوده که نظافت نداند، بی حمیّت، بی غیرت، چرک، دَنِس، پَچَل [دهخدا ۴: ۵۰۰۱].

 

پَنْجَه کَش

[pæŋdZE-kæS]

 

[پ ۳: ۲۱۹]

نانی که رویش پنجه کش شده باشد [یزدی: ۷۱].

 

پَنْجَۀ نُوروز

[pæŋdZEnowruz]

 

[پ ۲: ۲۳۷]

پنج روز آخر سال را پنجۀ نوروز می خواندند، خمسۀ مُسترقه و یا پنجۀ دزدیده نیز نامیده می شد، در قدیم، هر ماه سی روزه بود و پنج روز باقی مانده به آخر اسفند ماه اضافه می شد و به آن خمسۀ مسترقه می گفتند [م.ت].

 

پِنْدَه

[pendE]

 

[پ ۱: ۴۱۵]

قطره را گویند، اعم از قطرۀ آب و قطرۀ باران و قطرۀ خون و امثال آن، چکّه، یوجه، لک، لکه، اشک، خال [دهخدا ۴: ۵۰۴۱]/ خِرت و پِرت، پارچه های فرسودۀ منزل همراه با جُل می آید (جل و پنده) [م.ت].

پَن کِردَن

[pæN-kerdæN]

 

[پ ۴: نسخه مجازی]

پهن کردن، گستراندن [م.ت].

 

پِنْگِل

[peŋgel]

 

[پ ۴: نسخة مجازی]

تکّه های کوچک مدفوع گوسفند و یا بز که اطراف مقعد بر پشم و یا موی حیوان چسبیده و آویزان است. کنایه از اشخاص، به ویژه کودکان ریز و کوچک (با تحقیر همراه است) [گویش: ۵۰].

 

پَنْگول

[pæŋgul]

 

[پ ۴: نسخة مجازی]

پَنْگُل، پنجول، مجموعه ناخن‌ها، چنگ [گویش: ۵۰]/ پنجه [یزدی: ۷۲].

 

پوس

[pus]

 

[پ ۲: ۲۴۲]

پوست [گویش: ۵۱].

 

پول و پَل

[pu:l-o-pæl]

 

[پ ۱: ۴۱۵]

پول و مشتقّات به آن، مال و منال [م.ت].

 

پَهْنا شَغَس

[pæhna-SæFæs]

 

[پ ۱: ۴۱۱]

پنهای کَفَل [م.ت].

 

پَهْنا کَمَر

[pæhna-kæmær]

 

[پ ۳: ۲۱۱]

پهنای میانۀ بدن، قطر کمر [م.ت].

 

پیپِزْ

[pipez]

پیزی، مقعد [م.ت].

 

 

پیپِزْ اَفَنْدی

[pipez-æfændi]

 

[پ ۳: ۲۱۴]

پیزی افندی، شجاع، دلاور به صورت رستم صولت، چنان آنکه به صورت شجاع و دلیر نماید، اما گاه جنگ بر دل و چنان باشد [دهخدا ۴: ۵۲۰۰].

 

پیش و پَس

[piS-o-pæs]

 

[پ ۱: ۴۱۱]

(ر.ک به «پَس و پیش»).

 

پیَر

[pijær]

 

[پ ۱: ۴۱۶]

پدر [یزدی: ۷۴/ گویش: ۵۵۲/ پ ۱: ۴۴۹].

 

پیرِ [-] ا دَر اُردَن

[pir-e-[-]-a-dErordæN]

 

[پ ۱: ۲۱۵]

به حسابِ [-] رسیدن، به [-] آسیب زدن [م.ت].

 

پیری و کوری

[piri-o-kuri]

 

[پ ۴: نسخه مجازی]

کنایه از ناتوانی دوران کهولت و پیری [م.ت].

 

پیزی

[pizi]

 

[پ ۱: ۴۱۹]

مقعد، دُبُر، سوراخ پایین هر جاندار [دهخدا ۴: ۵۲۰۰].

پیزی گُشاد

[pizi-goSad]

 

[پ ۱: ۴۱۹]

سخت کاهل و بیکار، پیزی شل، گَل گیوه گُشاد [دهخدا ۴: ۵۲۰۰]/ تنبل، بی عرضه [م.ت].

پیسی

[pisi]

 

[پ ۱: ۴۲۹]

تنگ دستی، تهی دستی، نداری [ع.ج].

پیش اومَدَن

[piS-umEdæN]

 

[پ ۳: ۲۱۳]

جلو آمدن، به پیش آمدن [م.ت].

 

پیشْ زُلْفی

[piSzolfi]

 

[پ ۱: ۴۲۱]

موهای جلو سر و بالای پیشانی که گاهی بر روی صورت و یا حتّی جلوی چشم قرار می‌گیرد به امّید آن که زیباتر و جذّاب‌تر به نظر برسد [گویش: ۵۴]/ موهای سر که روی پیشانی و یا گونه می‌ریزد. در قدیم، بانوان به عنوان زینت، دسته‌ای پیش زلفی از زیر چارقد خود به روی گونه می‌انداختند [م.ت].

 

پِیْغوم

[pejFum]

 

[پ ۳: ۲۱۶]

پیغام، پیام [م.ت].

 

پیف

[pif]

 

[پ ۳: ۲۱۴]

این واژه را هنگام نشان دادن احساس ناراحتی از بوی گند و تَعَفُّن می گویند [گویش: ۵۴]/ پیفه: کلمه ای برای کراهت نمودن از بوی بد [دهخدا ۴: ۵۲۴۹].

 

پیکْ آجین

[pik-adZiN]

 

[پ ۱: ۴۴۱]

نیشْگون گرفتن پی در پی [یزدی: ۷۶]/ تمام بدن را نشگون گرفتن، زیاد نِشْگون گرفتن [گویش: ۵۵].

 

پیک آجین کِردَن

[pik-adZiN-kerdæN]

 

[پ ۱: ۴۴۱]

(ر.ک به پیک آجین).

 

پیک دَر اُردَن

[pik-dErordæN]

 

[پ ۴: ؟]

(ر.ک به پیک گرفتن).

 

پیک گِرِفتَن

[pik-gereftæN]

 

[پ ۱: ۴۱۳]

نیشگون گرفتن [یزدی: ۷۶/ گویش: ۵۴].

 

پیک و پَنگُل گِرِفتَن

[pik-o-pængol gereftæN]

 

[پ ۴: ۱۱۵]

نیشگون گرفتن، ناخن کشیدن [م.ت].

 

پَین

[pæŋdZ]

[pæŋ]

 

[پ ۲: ؟]

شکلی از تلفّظ عدد ۵ [م.ت].

 

پِیْناس

[pejnas]

 

[پ ۱: ۴۳۶]

بی دستواره و بیکار [پ ۱: ۴۴۹/ یزدی: ۷۷]/ بی عرضه [گویش: ۵۴].

 

پیه سوز

[pi:-suz]

[pi:h-suz]

 

[پ ۲: ۲۳۵]

وسیله ای که در قدیم از آن به جای چراغ استفاده می شد و آن، ظرف کوچک گرد سفالین یا مسّین با عمق کم و قطر در حدود ده سانتیمتر بود که در یک سمت آن بریدگی ناودانی شکل داشت و در آن مقداری روغن کرچک و شاید پیش ترها روغن پیه می ریختند و رشته ای از پنبه، درون روغن گذاشته و آن را از ناودان آن به بیرون راه می دادند. این رشته یا فتیله، روغن را بالا می کشید. آن را روشن می کردند، نوری اندک و دودی فراوان داشت [گویش: ۵۴].

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *