Menu

هشدار پاسخی به غفلت

هشدار-پاسخی-به-غفلت

از جام شوق می زده با دست رعشه دار

شعری و نامه ای بگرفتم ز دست یار

 

این یار همچو جان گرامی بود مرا

همکاری از اجله سادات این دیار

 

بین من و (بقا) بود این دوست مشترک

ما هر دو می کنیم به این امر افتخار

 

این دوست روز پیش به من داد نامه ای

ز آن شاعر عزیز سخن سنج نامدار

 

شعری به نام (وجدان) یک ماه پیش از این

خواندم از او و پاسخ دادم به اختصار

 

با نام (واقعیت) و چون بیشتر بود

آن را در این زمان ز حقیقت بسی عیار

 

او باز داده است جواب و چکامه اش

باشد به نام (غفلت) و مسحون ز ابتکار

 

پرسند اگر ز من که چه بوده است این جواب

گویم یکی قصیده غرای آبدار

 

شعری به حق فصیح که مجموع آن بود

مانند خوشه ی گهر و در شاهوار

 

بار دگر به پاسخ این چامه لاجرم

(هشدار) می دهم ولی از روی اعتذار

 

ای هم عقیده ی من و یار موافقم

بگذار تا زدایمت از چهر دل غبار

 

خوشحالم ای عزیز که خود واقفی به امر

زیرا بود وقوف تو از شعرت آشکار

 

اقرار کرده ای که گرفتار غفلتم

اما به حکم جبر نه از روی اختیار

 

گویی که نیست در سر ما عقل و زین سبب

پیوسته خرتریم به کردار از حمار

 

گویی که شاعران سخن سنج نادرند

ز روی کار و بار سخن گشته است زار

 

افتاده کار شعر به دست جماعتی

گیسو بلند و ابله و معتاد و میگسار

 

آنگاه بی ارائه راه علاج درد

درمان درد خواستی از آفریدگار

 

بگذار تا بگویمت از صدق و از صفا

از کهتران سخن شنوی نیست ننگ و عار

 

اول همان به است که سازیم انتخاب

حد وسط ز مسئله جبر و اختیار

 

امیال خویش را که به مبنای شهوتست

بر پایه های جبر نسازیم استوار

 

از جبر نیست گر که بشر می کند قبول

در جمع مال رنج و غم و درد بیشمار

 

از جبر نیست تا که شود زندگی فراخ

رفتن به میل در قفس تنگ گیر و دار

 

از جبر نیست حب مقام است و شهرت است

از جبر نیست حسرت مالست و اعتبار

 

در نفی عقل هیچ روا نیست گفتگو

حاشا که من ز چنگ حقیقت کنم فرار

 

عقل است چون چراغی و ما کور می کنیم

چشم چراغ را به پراکندن غبار

 

عقل است همچو حضرت عیسی میان قوم

ما آن جماعتیم که او راز نیم دار

 

عقل است رشته ای که برآرد ز چاه جهل

ما را چو روز از دل تاریک شام تار

 

عقل است آیتی ز خداوند ذوالمنن

محبوس در سرای سر هر سرایدار

 

ما عقل را به خاطر شهوت ز روی جهل

بندیم دست پا و نماییم سنگسار

 

نوبت کنون به مطلب شعر و ادب رسید

باید که لامحاله زنم پرده را کنار

 

می پرسم از تو ای هنری مرد شعر روز

ای گشته بر مراد دل خویشتن سوار

 

گفت ار (طراز) شاعر ناکام شهر ما

از دست شاعران تهی مغز نابکار

 

شعری چنان فصیح که باشد زبان حال

بیتی چنان بلیغ که مانده است پایدار:

 

(شاعر نشان دهند به یکدیگر اهل شهر

چونان که اهل بادیه خرگوش و سوسمار)

 

آیا بود به دفتر ایام هیچ نام

ز آن سوسمارها و از آن خیل موش و مار

 

آیا بود از آن همه لاطائلاتشان

بیتی به یاد و خاطر ابناء روزگار

 

آیا اگر (طراز) زبان در کشیده بود

لب بسته بود و چشم ز توفیق و اشتهار

 

همچون تویی پس از گذر سال ها زمان

می کرد بهر شهرت او مال و جان نثار؟(۱)

 

صدها هزارها خر و خرگوش رم کنند

یک شیر اگر که گشت نمایان به مرغزار

 

صدها درندگان دگر هم ز بیم جان

لرزند و می خزند به ناچار کنج غار

 

زیرا که آگهند که نبود نصیبشان

غیر از شکست و مرگ به میدان کارزار

 

پس ای عزیز شاعر دور از دیار یزد

ای یافته به میل به ملک (رضا) قرار

 

گر خواستار عیشی باید که رو کنی

با باده ای و ساده رخی طرف جویبار

 

نوشی میان آن همه نوشیدنی که هست

آن را که در مذاق تو بوده است خوشگوار

 

پوشی میان آن همه پوشاک رنگ رنگ

دلخواه خویش ور بود از ملک قندهار

 

ورخواستار شهرت و نامی و مال و جاه

ماشین و ملک و پول فراوان و برگ و بار

 

باید که با کبیر بسازی نخست و بعد

سوزی دل صغیر و گذاریش در فشار

 

هرگز نترسی از سخن زشت این و آن

هرگز نلرزی از نگه چشم اشکبار

 

رو بی غبار راه ستمکارگان به چشم

ریزی چو بولهب بره خاص و عام خار

 

اما به شرط آن که نسازی به گرد خویش

از حیله و تظاهر و رنگ و ریا حصار

 

ور آن که نام نیک طلب می کنی به دهر

عمر دراز و عاقبت خیر و اشتهار

 

یک بار گفته ام من و گویم دوباره باز

باید به میل خویش روی از میان کنار

 

آنگاه گوشه ای و کتابی و دوستی

شعری و دفتری و سخن های آبدار

 

گر این چنین که گفت (جلالی) عمل کنی

سوگند می خورم به خداوند ذوالفقار

 

باشی در این دو روزه ی ایام شادکام

گردی به ملک شعر و ادب نیز شهریار

 

باشد که در پناه خداوند لایزال

باشد که در پناه امامان هشت و چهار

 

ایام عمر را گذرانی به خوش دلی

مانی همیشه شاد و سرافراز و کامکار

 

(۱)اشاره به جزوه شرح حال (طراز) که از طرف (بقا) منتشر شده

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *