Menu

آهوي وحشي

 

الا  اي آهـــوي وحـــشــي كـجــايــي

مــرا بـا تسـت چــنـــديـن آشـنـايــي

دو تـنـهـا رو، دو سـرگــردانِ بـي كـس

دو راه انــدر كمـيـن از پـيـش و از پـس

بـيـا تـا حــال يــكـديـگـر  بــدانــيـم

مـــرادِ هــم  بــجـويــيـم ار تــوانـيـم

كـه مي بـيـنم كـه ايـن دشـت مـشوّش

چــراگــاهـي نــدارد ايـمـــن و خـوش

٭

كـه خـواهـد شـد بـگـوييـد اي حبـيبان

رفــيــقِ بــي كـسـان، يـار غـريــبــان

مـگــر خـضـــر مـبــارك پــي درآيــد

ز يُــمـنِ هـمـّـتـش، كـاري گـُشـايـــد

مـگــر وقــت  وفـــا پـــروردن  آمـــد

كـه فـالـم ( لـا تَـذَرْنـي فــرداً ) آمــد

٭

شــنـيـدم رهــروي  در سـرزمـيـنـــي

به لطـفـش گـفـت رنـدي ره نـشـيـنـي

كــه اي سـالـك چـه در انــبـانـه داري

بــيــا دامــي بـنــه گــر دانـــه داري

جــوابــش  داد  گـــفــتـــا  دام  دارم

ولــي سـيـمـرغ مـي بــايــد شـكــارم

بـگـفـتـا چـون بـدسـت آري نـشـانـش

كــه از مـا بـي نـشـانـسـت آشـيـانـش

چــو آن ســرو روان شـــد كـــاروانــي

چـو شـاخ سـرو مـي كـن ديــده بـانـي

مــده جـام مـي و پــاي گـل از دســت

ولـي غـافـل مبـاش از دهـر بـد مـسـت

لــب سـرچـشـمـه اي  و طـرف جـويـي

نـَـمِ اشــكـي و بـا خـود گـفـتـگــويـي

بـــه يــاد رفـتــگــان و دوســتــداران

مَــوافــق گـَــردْ بـــا ابـــر بـهــــاران

چـــو نـــالان آمــدت آبِ روان پــيـش

مـدد بـخـشـش ز آبِ ديـده خــويــش

٭

نــكــرد آن هـمـــدم ديـريــن مـــدارا

مـسـلـمـانــان مـسـلـمـانــان خــدا را

چـنـان بـي رحــم زد زخــم جــدايــي

كـه گـويـي خـود نـبـودسـت آشـنـايـي

برفت و طـبـع خـوشبـاشـم حزيـن كـرد

بـرادر بــا بـرادر كــي چـنـيــن كــرد؟

مــگــر خـضــر مـبــارك پـي تـوانـــد

كـه ايـن تـنـهـا بـدان تـنـهــا رسـانــد

رفـيـقـان قــدر يـكــديـگــر بـدانـيــد

چو معـلوم اسـت شـرح از بـر بخـوانـيـد

مـقـالات نـصـيـحـت گـو همـيـن اسـت

كه حُكـم انـدازِ هجـران در كميـن اسـت

٭

تـو گـوهـربـيـن و از خـر مـهـره بـگـذر

ز طـرزي كـــان نـگـردد شـهـره بـگـذر

چو من مـاهـيِّ كـلـك آرم بـه تـحـريـر

تو از نـون و الـقـلـم مـي پـرس تـفسـير

روان را بــا خـــرد در هــم سـرشــتــم

وز آن تـُخـمي كـه حـاصـل بـود كِشتـم

فـرح بــخشـي  دريـن تركيـب پيداسـت

كـه نـغـزِ شـعـر، مـغـزِ جـانِ اَجـزاسـت

بـيــاور نـكـهـت ايــن طــيـب امّــيــد

مـشــامِ جــان مـعـطّــر سـازْ جــاويـد

كه ايـن نـافـه ز چيـنِ جيـبِ حـور است

نه ز آن آهــو كــه  از مـردم نـفور اسـت

٭

چـرا بـا بخـت چـنـديـن مـي سـتـيـزم

چــرا از طــالــع خـــود  مـي گـريــزم

مــــرا بـگــذشـت آب فـرقــت از ســر

دريــن حـالــم مــدارا نـيـسـت درخـور

هـم اكـنـون راه شـهــر  دوسـت گـيـرم

كـه گــر مـيــرم هــم انــدر راه مـيـرم

غــريـبـانـي كــه حـالــم را بـبـيـنـنـد

بــه مـرگــم بــر سـر بـالـيـن نـشيننـد

غــريـبــان را غــريـبــان يــاد  آرنـــد

كــه ايـشــان يـكـدگـر را يــادگــارنـد

خــدايـــا  چــاره   بـيــچــارگـــانــي

مـــراد  بـــنــده را چـــاره تــو دانــي

چــنـان كــز شـب  بــرآيـد روز روشـن

از ايـــن اَنـــْدُه  بــرآور شـــادي  مــن

ز هــجــرانــش بـسـي دارم شـكــايـت

نمي گـنجـد در اينجــا ايـن حـكــايـت

٭

دريــن وادي بــه بــانـگ  سيـل بـشـنو

كـه صـد مـن خـونِ مطلومان به يك جو

پـر جــبــريــل را  ايـنـجــا بـسـوزنــد

بــدان تــا كــودكــان آتـش فــروزنــد

سخن گـفتـن كــرا  يـار اسـت ايـنـجــا

تــعـــالَ الله چــه استـغـنـاسـت اينجـا

بــرو حــافـظ دريــن مـعــرض مزن دم

سـخــن كــوتـــاه كـــن و اللهُ  اَعـْلــَمْ

۲ دیدگاه

  1. با سلام خدمت استاد گرامی،میخواستم بپرسم توی بیت دوم بیشتر جاها نوشته شده “دد و دامت کمین از پیش و از پس” کدومش درست تره؟

    • در شعر آهوی وحشی شاعر خطاب به آهوی وحشی در بیت اوّل می گوید: من و تو باهم آشنا هستیم و در بیت دوّم می گوید ما دو نفر سرگردان بوده و برای ما دو راه وجود دارد یکی از پیش رو و دیگری از پشت سر(پاسخ مستقیم از استاد جلالیان)

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *