Menu

برچسب : دکتر مجیبیان

سروده آقای جلالیان درباره فوت آقای دکتر مجیبیان

ویدئو شعری که در آن آقای دکتر جلالیان در روز سه شنبه مورخ ۹۶/۰۵/۱۷ در جلسه انجمن ادبی با مضمون تاریخ فوت آقای دکتر مجیبیان به حروف ابجد قرائت نموده اند.